Informacja o strategii podatkowej realizowanej w 2020 roku

ENIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. WROCŁAWSKA 54/b203 , 40-217 Katowice

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach KRS: 0000134655

NIP: 9542418410; REGON: 277870321

Kapitał zakładowy: 6 900 000,00 PLN

 

Akty prawne powołane w treści informacji

 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej jako: UPDOP
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,  dalej jako: OP

Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności ENIQ sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zasady zawarte w strategii podatkowej ENIQ sp. z o.o. promują kulturę uczciwości i są przejawem dążenia ENIQ sp. z o.o. do ograniczenia ryzyka podatkowego, rozumianego jako ryzyko działania z naruszeniem przepisów prawa podatkowego lub w sprzeczności z zasadami lub celami systemu podatkowego.

Celem organu zarządzającego spółki jest projektowanie, realizacja i nadzór nad procesami, które chronią zarówno kondycję finansową jak i reputację Spółki oraz wspierają jej struktury w ocenie ryzyka podatkowego związanego z realizacją działań biznesowych na każdym poziomie zarządzania prowadzonym przedsiębiorstwem.

Zgodnie z przyjętą strategią podatkową, w szczególności zaś w kontekście dynamicznych zmian otoczenia politycznego i prawnego Spółki, zakłada się okresowe rewizje jej postanowień.

Niniejszym informuje się, że w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. ENIQ sp. z o.o. :

I.  Realizowała wewnętrzne, oparte na praktyce procedury dotyczące zarządzania obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego, w zakresie:

 • związanym z opodatkowaniem podatkiem dochodowym, w tym w zakresie związanym ze stosowaniem przepisów o cenach transferowych oraz identyfikacji obowiązków podatkowych Spółki w zakresie podatku u źródła,
 • opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
 • pozostałych obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, w tym w zakresie weryfikacji obowiązku sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej oraz terminu i sposobu publikacji, informowania o stosowaniu przez Spółkę schematów podatkowych (MDR), zasad ustalania podstawy opodatkowania i samoobliczenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości oraz procedur identyfikacji obowiązków w podatku akcyzowym w odniesieniu do realizowanych procesów gospodarczych.

 

Spółka oświadcza, że wymienione wyżej zasady stanowią element wiedzy organizacyjnej ENIQ sp. z o.o. Są doskonalone przez ustawiczne i wynikające z przyjętej strategii podatkowej szkolenia pracowników merytorycznych działów funkcjonalnych Spółki.

 II.  ENIQ sp. z o.o. jak dotąd nie podjęła żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

III.  W okresie objętym informacją, Spółka terminowo realizowała wszelkie obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały na nią nałożone przez obowiązujące przepisy, w szczególności:

 • wszelkie wątpliwości związane z realizacją funkcji podatkowej, Spółka na bieżąco wyjaśniała z właściwymi organami podatkowymi,
 • dokonała samoobliczenia podatku dochodowego od osób prawnych na kwotę
  4 381 953 PLN, złożyła deklarację CIT – 8 oraz terminowo uiściła ustaloną kwotę zobowiązania,
 • dokonywała terminowych rozliczeń z tytułu podatków pośrednich.

 

IV.  Spółka, w okresie objętym informacją nie rozpoznała w swojej działalności i w konsekwencji nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnej informacji o schematach podatkowych, o której mowa w art. 86a § 1 pkt 10 OP,

 

V.  ENIQ sp. z o.o. realizowała transakcje z następującymi podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 UPDOP, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego:

 

Podmiot powiązany

Rodzaj transakcji

WAM sp. z o.o.

Wypłata dywidendy na rzecz spółki dominującej

 

VI.  Spółka nie podjęła i nie planowała podjęcia działań restrukturyzacyjnych, mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 UPDOP.

 

VII.  ENIQ sp. z o.o. w 2020 r. nie występowała z wnioskiem o:

 • wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 OP,
 • wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b OP,
 • wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

 

Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 UPDOP oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 OP.

 

W imieniu ENIQ sp. z o.o.

Mariusz Woźnica

ENIQ  informacja o realizowanej strategii_podatkowej (PDF, rozmiar 1,83MB)